Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret har 25 faste medlemmer og er kommunens øverste myndighet, og bestemmer hvilke råd og utvalg kommunen skal ha.
Formannskapet består av 9 faste medlemmer som også er Administrasjonsutvalg som bl.a. behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget består også av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.
Det er to hovedutvalg som har ansvar for "sine" respektive områder. De to hovedutvalgene har hvert 9 medlemmer og er:
Oppvekst og omsorgsutvalget
Plan og og miljøutvalget
 

Kommunestyret

Formannskap

Oppvekst og omsorgsutvalget

Plan og miljøutvalget

 

 

Styrer, råd og utvalg

 

Politikerne deltar i en rekke styrer, råd og utvalg inklusive foretak og aksjeselskap der det er foretatt politiske oppnevninger for perioden

Administrasjonsutvalget

Eldrerådet

Forliksrådet

Kontrollutvalg

Særskilt klagenemnd

Barnevernsnemnd

Ungdomsrådet

Viltnemda

Arbeidsmiljøutvalg

Forhandlingsutvalg

Forstanderskapet til Marker sparebank

Grensekomiteen Värmland, Kommunens repr.

Indre Østfold kommunerevisjon, Pol.repr.

Kommunenes Sentralforbund fylkeskretsmøte, Repr.

Kontrollutvalgssekretariatet IKS

Innkvarteringsnemnd

Marker kirkelig fellesråd, Pol.repr.

Regionrådet

Samarbeidsutvalget (SU) – Marker skole

Samarbeidsutvalget - Grimsby barnehage

Styret for Søgård nedlagte skole

Styret Braarud borettslag

Tilflytningsnemnda

Råd for funksjonshemmede

Interkommunale selskaper, representantskapet og representanter i styret i IKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laster...