Utskriftsvennlig versjon

Offentlig postjournal

Marker kommunes offentlige journal/postliste på nett

postlister

Marker kommune legger ut en samlet offentlig postliste for hele kommunen én gang pr. uke som gjøres tilgjengelig for allmennheten over internett. Den skal ligge ute maksimum 3 måneder. Inn og utgående dokument ligger i samme journal/postliste. Dette er dokumenter som etter Off.lovens §§2 og 3 må regnes som saksdokument for organet dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Jfr. Arkivlovens §2-6.
Journalene ligger som PDF dokumenter på høyre side.

Journalen inneholder journalføringsdato, saks- og dokumentnr., avsender og/eller mottaker. Opplysninger om sak, innhold eller emne, samt arkivkode i henhold til arkiv- nøkkelen = emnekoder og objektkoder etter K-kodesystemet.

Det skal være en nøytral og meningsfull tekst på sakstittel, uten å røpe opplysninger som er undergitt taushetsplikt.

Innsynsbegjæring.
Formålet med offentlig journal er å identifisere de enkelte dokumenter, slik at journalister og andre kan finne fram til og oppgi hvilke dokumenter de ønsker innsyn i.

Etter Off.lovens §2 er forvaltningens journaler i sin helhet offentlige for alle, og det er denne loven som avgjør om publikum og presse kan få innsyn eller ikke i dokumenter som offentlig organ har mottatt eller produsert. Dette betyr at enhver kan kreve gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak, såfremt de ikke inneholder opplysninger som kommer inn under unntaksbestemmelsene i §§ 5, 5a, 6 og 13.

Unntatt offentlighet.

Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen.
Forvaltningslovens § 18 omhandler partsinnsyn som gir rett til dokumentinnsyn i konkrete saker, og gjelder mens saken er til behandling i et forvaltningsorgan og etter at den er ferdigbehandlet. Innsynet gjelder foruten dokumenter også journaler og lignende register, samt møtekart for kommunale folkevalgte. De interne dokumentene som kan unntas etter § 13 i Off.loven har man ikke krav på innsyn i. Unntakene her er §§ 18, 2.ledd og 19. Forvaltningslovens §§ 13a og 13 b omhandler hvem som allikevel kan få kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Etter Persopplysningsloven har man rett til å få vite hvilke opplysninger en virksomhet har registrert og hva opplysningene brukes til. Her er unntak fra retten om informasjon i § 23.

De som vil bruke retten til innsyn, må selv ta initiativ ved å fylle ut skjema for innsynsbegjæring på våre nettsider, eller rette krav om innsyn til forvaltningsorganet ved å ta kontakt pr. e-post, telefon, telefaks eller ved personlig oppmøte.
Her er arkivet behjelpelig med å identifisere dokumentet og henvise til saksbehandler. Det kan fylles ut et skjema for innsynsbegjæring.

Saksbehandler vurderer hvorvidt dokumentet inneholder opplysninger som er unntatt fra innsyn etter gjeldende regler.

Dersom innsynet innvilges, krysses dette av på skjemaet som dateres og undertegnes.

Avslås innsynet skal avslaget grunngis med lovhjemmel som påføres skjemaet. Dette blir så videre oppbevart i egen perm på arkivet.

Klage på avslag om innsynsbegjæring skal rettes skriftlig (skjema som tidligere). Ny behandling til saksbehandler, og opprettholdes avslaget går klagen videre til rådmannen for behandling.

Opprettholder rådmannen også avslaget skal det gis et skriftlig svar med opplysninger om at avslaget kan påklages inn for Fylkesmannen.

Elektronisk skjema finner du her.

Laster...