Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Rådmannen har i følge kommuneloven og arkivforskriften ansvaret for kommunens arkiv og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Innholdet i rådmannen sitt arkivansvar er ellers fastsatt i forskrift om offentlige arkiver ( § 1-1-, andre og tredje ledd):"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt rådmannen, jf. kommunelova § 23.
Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett."Oppgaver knyttet til arkivet kan delegeres, men ansvaret som sådan kan ikke delegeres.Overordnet ansvar omfatter de oppgaver som er nødvendige for å oppfylle kravene.

Sentrale oppgaver vil alltid være:

  • Etablere en felles arkivtjeneste
  • Sørge for tilstrekkelig bemanning
  • Stille tilfredsstillende lokaler og nødvendig utstyr til disposisjon
  • Midler til å kjøpe de varer og tjenester som trengs i arkivet
  • Legge til rette for at arkivpersonalet holder en tilfredsstillende faglig kompetanse bl.a. gjennom deltakelse i kurs og opplæring
  • Sørge for tilfredsstillende rapportering fra arkivtjenesten til ledelsen slik at denne kan oppfylle sitt overordnede ansvar etter forutsetningene
Laster...