Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

IKA Østfold

IKA Østfolds fulle navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS og ble opprettet i 2002 etter initiativ fra Statsarkivaren i Oslo og Rådmannsutvalget i Østfold. Selskapet finansieres ved et årlig eiertilskudd basert på de respektive eierkommunenes folketall og tilskuddet er med på å dekke tjenester til eierne, og den daglige driften. Det er depotplass for 6000 hyllemeter med arkivmateriale for oppbevaring av eldre og avsluttede arkiver fra kommuner og fylkeskommunen i Østfold. 

Marker kommune har vedtatt i kommunestyret den 15.12.2009 å delta i ordningen. Nytt depot ble ferdig høsten 2014 og offisiell åpning ble holdt den 27/11-14. Marker er en av de første kommuner som har fått levert arkivmateriale fra kommunens fjernarkiv til IKA Østfold. Dette innebærer at kommunen overlater oppbevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av eldre og avsluttet arkiv til IKA Østfold. Dermed oppfylles arkivforskriftens §18 om arkivdepot og avleveringsplikt, samt §7 om krav til arkivlokale.

Avlevert materiale til IKA Østfold

Her finne du oversikt over hva som er avlevert til Ika Østfold. For å få innsyn i disse materialene må du kontakte:

IKA Østfold
Rådhusveien 27, 1739 Borgenhaugen
Telefon: 416 42 087

Laster...