Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og instrukser

Lovverket sier følgende:

Arkivansvaret til offentlige organ er formulert slik i § 1 i arkivloven:

”Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid”.

I forskrift om offentlege arkiv er dette ansvaret prisisert slik i § 1-1, andre og tredje ledd:

”Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. Kommunelova § 23.

Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruks for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett”.

Rådmannen har ifølge kommuneloven ansvaret for Marker kommune sine arkiv og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. 

Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til arkivleder. Arkivleder har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen og rapporterer til overordnet servicetorgleder for post/arkivtjenesten.

For virksomheter som selv registrerer klientpost i fagsystemer, skal det være en arkivansvarlig i enheten som gjør dette. Alle arkivskapere som har egne fagarkiv skal vedlikeholde sine arkiver i samsvar med de regler som er fastsatt i kommunens arkivplan.

Laster...